זכויות העובדים בעת פירוק חברה

כל חברה פרטית, עלולה בשלב כלשהו להגיע למצב של פירוק (חדלות פירעון), ובעקבות זאת היא לא תוכל לשלם חובותיה לנושים.

הכרזה על  פירוק חברה יכולה להיות על ידי נושי החברה ובכלל זה באמצעות העובדים. כלומר, העובדים בחברה יכולים לבקש את פירוקה של החברה, בדיוק כמו כל נושה אחר.

חשוב לדעת כי בשעת פירוק החברה, מבין כל הנושים מגיעה לעובדים זכות קדימה בנוגע לחובות החברה. היינו, משכורות עובדים, פיצויי פיטורים להם זכאים העובדים ויתר הזכויות הסוציאליות של העובדים – כל אלה יזכו לקדימות לפני חובות אחרים של החברה, וישולמו באמצעות ביטוח לאומי בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי.

בנסיבות אלה זכויות העובדים אינן מסתכמות רק בחסדי הביטוח הלאומי. לעובדים הפועלים יחד יש כוח רב, הן ברמה הקיבוצית בפני בית המשפט שדן בפירוק החברה, והן באפשרות להגיש תובענות אישיות נגד מנהלי החברה ובעליה בנסיבות בהן קיימת אחריות אישית למחדלי החברה בכך שלא שולמו לעובדים זכויות סוציאליות.

פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש, התשנ"ה – 1995) מפרט את זכויות העובדים בחברה שהחלה בהליכי פירוק. אולם, בטרם נפרט זכויות אלו, חשוב לציין את העובדה כי לעובד קמה עילה לקבלת גמלה מהביטוח הלאומי בנסיבות המתוארות, כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

ניתן לגבי מעסיק שהוא יחיד צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), ואם נפטר המעסיק – צו לניהול העיזבון בהליך חדלות פירעון.

ניתן צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

ניתן צו לפירוק עמותה שניתן לפי סעיף 49(4) לחוק העמותות.

ניתן צו לפירוק אגודה שיתופית לפי פקודת האגודות השיתופיות.

זכויות העובד על פי חוק הביטוח הלאומי

שכר עבודה

שכר העבודה של העובד ישולם כהגדרתו בחוק הגנת השכר.

עמלות ובונוסים קבועים ייחשבו כשכר עבודה, אולם החזר בגין שימוש בטלפון, קופה קטנה וביטוח רכב לא ייחשבו כשכר עבודה.

הסכום שישולם לא יעלה על פי 13 מגובה שכר המינימום, והחוב לא יעלה על תקופה שמעל 12 החודשים האחרונים בהם עבד העובד בחברה.

פיצויי פיטורין

הכלל בנוגע לשכר עבודה רלוונטי גם לצורך תשלום פיצויי פיטורין, אולם חשוב לציין כי המוסד לביטוח לאומי יקזז מתשלום זה את סכום הפיצויים אשר הצטברו עבורו בקופות הפנסיה ברכיב הפיצויים, במידה ואכן הצטברו סכומים כאלה.

חופשה שנתית 

עובד אשר החברה בה עבד מצויה בפירוק, יהיה זכאי גם לתשלום בגין ימי החופשה השנתית, וזאת בהתאם לחוק חופשה שנתית במשך צבירת ימי חופשה ב- 3 שנים האחרונות לעבודתו.

קופת גמל 

במקרים בהם המעסיק לא העביר גמלה כדין לקופת הגמל, וזאת בהתאם לתנאי העבודה או לפי הסכם קיבוצי, ככל שקיים כזה, הרי שעל הביטוח הלאומי להעביר את התגמולים לקופת הגמל.

במידה והמעסיק כלל לא פתח עבור העובד קופת פנסיה, ניתן לתבוע את רכיב הפנסיה כשכר עבודה.

עובד שנפטר

במקרה בו עובד נפטר ובמועד הפטירה היה זכאי לקבל כספים על פי חוק הביטוח הלאומי, כמפורט לעיל, יקבלו שאריו את הקצבה כפי שהיה מקבל העובד אילו היה חי (סעיף 191(א) לחוק הביטוח לאומי).

על פי החוק, במרבית המקרים הביטוח הלאומי אינו מעניק החזר של מאה אחוזים.

עובד שהרוויח סכומים גבוהים מאלה אשר ישולמו לו על ידי הביטוח הלאומי, נפגע מהמצב, אך עם זאת, מדובר בביטחון סוציאלי מן המעלה הראשונה.

קיים חשש שהחברה המעסיקה אתכם נמצאת בקשיים? כך תפעלו

הכלל בנוגע לעובדים בעת פירוק חברה הוא כי פירוק חברה כמוה כמתן הודעת פיטורין–  על כל המשתמע מכך.

לעובד במקום העבודה הזכות והיכולת לברר אודות מצב החברה בה הוא עובד.

לכן, כאשר מתעורר חשש כי החברה בה מועסק העובד מצויה בקשיים, מומלץ לפנות לייעוץ עם עורך דין שמתמחה בנושא, וכן לדרוש גילוי נאות מצד המעסיק.

כמו כן, מומלץ לעובדים לפעול במשותף מול החברה – תמיד באמצעות עורך דין מטעמם.

על העובדים להיות ערניים למצבה הכלכלי של החברה. כך לדוגמה כאשר חל איחור בתשלום שכר העבודה, כאשר יש קיצוצים נרחבים או הליכי פיטורים – חשוב להיות עם היד על הדופק.

כאשר מתקיימים הליכי פירוק מומלץ לעובדים, בדרך של התאגדות או כפרטים, לבחון את התנהלות החברה והסיבות שהביאו לפירוקה.

כאשר החברה מצויה בהליכי פירוק, על העובד למצות את זכויותיו מול הביטוח הלאומי.

באפשרותו של העובד להיעזר בנאמן לצורך הגשת תביעת חוב, וכמו שעורכי הדין שלנו נוהגים להמליץ – יש לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה לצורך בחינת המקרה וקבלת סיוע וליווי משפטי הולם.

דילוג לתוכן